2.8.1 (13-07-2021)
ADD: Dodano informację o powierzchni dla warstw poligonowych i długości dla warstw liniowych w widoku „lista elementów” dla warstwy.
CHANGE: Poprawiono opis pól „create_date” and „update_date” w widoku „Edytuj/Dodaj”
FIX: Naprawiono błąd związany z wyświetlaniem nazw elementów w liście elementów dla warstwy – obecnie używane jest wybrane pole etykiety dla warstwy lub nazwa elementu.
FIX: Naprawiono błąd związany z polem daty na niektórych urządzeniach.

2.8.0 (25-05-2021)
CHANGE: Usunięto nieużywane permissions dla Androida.
CHANGE: Zaktualizowano bibliotekę geopackage do wersji 5.0.0
FIX: Poprawiono błąd związany z wyświetlaniem mapy OSM.

2.6.2 (12-02-2021)
NAPRAWIONO: W wersji 2.6.0 pojawił się błąd. Ekran informacyjny GNSS nie zachowywał się zgodnie z oczekiwaniami pod względem widoku satelitów.
DODANO: Przełącznik ustawień zewnętrznego GNSS do połączenia z Trimble SPace.

2.6.1 (08-02-2021)
DODANO: Nowy format eksportu XYZ – format zawierający tylko informacje Fid, Name i X, Y, Z. Dostępny dla warstw punktowych.
POPRAWIONO: Problem z dołączaniem ścieżek do załączników w plikach eksportu. Teraz można to włączyć w ustawieniach Pomiar. Gdy opcja jest włączona, do eksportowanych plików zostaną dodane nowe pola zawierające ścieżki do załączników.
POPRAWIONO: Poprawki tłumaczenia na język hiszpański.

2.6.0 (05-01-2021)
ZMIENIONO: Usługi XYZ mogą teraz akceptować klucz API jako parametr zapytania (obsługiwane nazwy parametrów: key, api, apikey, id, token).
POPRAWIONO: Problem z zatrzymaniem nawigacji.
POPRAWIONO: Dodawanie typu usługi XYZ – lista nie była poprawnie odświeżana.
POPRAWIONO: Usunięto kilka drobnych błędów.

2.5.8 (13-11-2020)
NAPRAWIONO: Trimble Mobile Manager – wysokość anteny nie działała poprawnie po ostatniej aktualizacji.

2.5.7 (11-11-2020)
POPRAWIONO: W niektórych konfiguracjach wysokość anteny nie została prawidłowo odjęta od pierwotnej wysokości podawanej przez odbiornik GNSS.
POPRAWIONO: W niektórych przypadkach użytkownicy nie mogli aktywować nowo utworzonego pliku geopackage.
POPRAWIONO: Usunięto kilka drobnych błędów.

2.5.5 (09-10-2020)
ZMIENIONO: Przy eksporcie do Dysku Google, gdy plik posiada identyczną nazwę z wyeksportowanym wcześniej, np. „Przykladowy geopackage.gpkg”, nowy plik zostanie dodany jako nowa wersja pliku. Powinno to znacznie usprawnić proces synchronizacji danych i korzystanie z aplikacji innych firm, takich jak qGIS.ZMIENIONO: FID jest od teraz widoczny na liście pól oraz na ekranie funkcji Dodawania/Edycji obiektu.
DODANO: Po zakończeniu operacji uśredniania pozycji, odtworzony zostanie sygnał dźwiękowy.
POPRAWIONO: WMS v. 1.3.0 – obwiednia nie była prawidłowo odwracana dla geograficznych układów współrzędnych.
POPRAWIONO: Niektóre problemy związane z Android Billing v. 3.

2.5.0 (17-09-2020)
POPRAWIONO: Błąd związany z widokiem listy obiektów.
POPRAWIONO: Błąd związany z eksportem do pliku CSV dla rzutowanych współrzędnych.
ZMIENIONO: Ulepszenia nakładek WMS – aktualnie usługi bez obsługi WGS84 (4326) lub Web Mercator (3857) mogą być poprawnie wyświetlane, a ramka ograniczająca jest automatycznie odwzorowywana na domyślne odniesienie przestrzenne usługi.

2.4.5 (28-08-2020)
ZMIENIONO: Kilka poprawek związanych z analizą NMEA i niektórymi problemami zidentyfikowanymi w NMEA 4.11+.
ZMIENIONO: Zaktualizowano tłumaczenie na język holenderski.

2.4.4 (23-07-2020)
NAPRAWIONO: Usunięto błąd związany z funkcją „Dodaj/Edytuj” na niektórych urządzeniach.

2.4.3 (15-07-2020)
ZMIENIONO: Udoskonalono tłumaczenie na język francuski.
POPRAWIONO: Usunięto kilka drobnych błędów.

2.4.0 (02-07-2020)
DODANO: Obsługę importu plików Web Mercator EPSG 3395.
DODANO: Tłumaczenie na język rumuński.
ZMIENIONO: Udoskonalono tłumaczenia na języki indonezyjski, hiszpański i francuski.
POPRAWIONO: Wprowadzono kilka drobnych poprawek.

2.3.4 (04-06-2020)
DODANO: Opcję nawigacji do elementu z menu „lista elementów”.
ZMIENIONO: Nawigacja do elementów z wykorzystaniem aplikacji Waze wraz z możliwością jej uruchomienia bezpośrednio z paska narzędziowego na mapie (opcję tą można wyłączyć w ustawieniach w sekcji „Pozostałe ustawienia”).
ZMIENIONO: Nowo utworzona warstwa ustawiana jest domyślnie jako aktywna. Opcję tą można wyłączyć w ustawieniach w sekcji „Pozostałe ustawienia”.
ZMIENIONO: Współrzędne na liście elementów warstwy wyświetlane są w systemie współrzędnych wybranym w ustawieniach w sekcji „Jednostki i współrzędne”.
POPRAWIONO: Na urządzeniach z Androidem 9 i 10 występował problem z dostępem do usług online przy wykorzystaniu protokołu http.

2.3.0 (15-04-2020)
DODANO: Dodano opcję „Zapisz jako” dla wybranego pliku geopackage. Może to być przydatne przy tworzeniu nowej bazy danych w oparciu o już istniejącą.
DODANO: W „Ustawieniach ogólnych” można włączyć „Rozpoznawanie mowy dla pól tekstowych” (wymagane jest zezwolenie na działanie funkcji nagrywania dźwięku).
NAPRAWIONO: Problem z eksportem wysokości dla warstw z niestandardowymi układami odniesienia.
NAPRAWIONO: Problem z brakującą informacją „Dokładność” dla eksportowanych warstw punktowych.

2.2.5 (12-03-2020) 
DODANO: Wsparcie dla geoidy RAF18 (Francja) i CHGE04 (Szwajcaria).
ZMIENIONO: Dodano informacje o dacie modyfikacji plików przy ich imporcie z urządzenia, Dropboxa, FTP i Dysku Google.
ZMIENIONO: Trimble Mobile Manager. Gdy geoida zostanie ustawiona w TMM, Mapit stosuje wartości, które zostaną w nim obliczone, bez względu na ustawienia dokonane w opcjach pomiarów.
ZMIENIONO: Poprawki w tłumaczeniach.

2.2.0 (03-03-2020)
DODANO: Pełne wsparcie dla operacji eksportu i importu do dysku Google. Pliki przesłane na dysk Google, przykładowo przez przeglądarkę internetową do katalogu MapitGIS, będą widoczne dla aplikacji.
ZMIENIONO: Udoskonalono funkcję eksportu dla poligonów i linii. Aktualnie wartości Z dla wierzchołków są eksportowane dla formatów geojson, shapefile i bazy danych PostgreSQL.
ZMIENIONO: Udoskonalono tłumaczenie na język francuski.
NAPRAWIONO: Warstwy geopackage nie były wyświetlane w obszarze zarządzania warstwami, gdy przy tworzeniu ich w zewnętrznym oprogramowaniu wystąpił brak parametru extent (zasięg) w metadanych.

2.1.1 (04-02-2020)
NAPRAWIONO: Problem dla serwisów WMTS związany z brakiem elementu ResourceUrl w konfiguracji serwisu.
NAPRAWIONO: Problem przy dodawaniu nowego elementu do warstwy dla geometrii typu miltilinia.
ZMIENIONO: Udoskonalono tłumaczenie na język hiszpański.

2.1.0 (24-01-2020)
DODANO: Wsparcie dla serwisów WMTS.
DODANO: Wsparcie dla geoidy PL-EVRF2007-NH – Polska.
DODANO: Możliwość ustawienia lokalnego układu odniesienia jako domyślnego podczas tworzenia nowej warstwy.
DODANO: Tłumaczenie na język czeski.
DODANO: Tłumaczenie na język chiński uproszczony.
DODANO: Tłumaczenie na język chiński tradycyjny.
DODANO: Wsparcie dla nowej jednostki powierzchni – chińskiego Mu.
ZMIENIONO: Uśrednianie pozycji – jeżeli dokładność uśrednionej pozycji nie uzyska minimalnej ustawionej dokładności, pozycja nie zostanie zapisana.
ZMIENIONO: Punkty nie mogą być przesuwane na mapie po wyłączeniu wyboru elementów warstwy z
pozycji edycji warstwy.
ZMIENIONO: Ulepszono tłumaczenie języka niemieckiego.
ZMIENIONO: Ulepszono tłumaczenie języka holenderskiego.

2.0.0 (10-12-2019)
DODANO: Możliwość renderowania obiektów w oparciu o style przypisane do wartości pól zestawu atrybutów.
ZMIENIONO: Przesuwanie obiektów punktowych lub wierzchołków – aktualnie, gdy wybrany jest obiekt punktowy lub wierzchołek, użytkownicy mogą ustawić dla niego nową pozycję za pomocą kursora mapy lub pozycji GPS i potwierdzić ją, naciskając przycisk „Dodaj punkt / wierzchołek” – proszę obejrzeć wideo demonstrujące tą opcję.
ZMIENIONO: Podczas przełączania pomiędzy warstwami, w pewnych okolicznościach zmiany geometrii obiektu nie były zapisywane.

1.8.8 (26-11-2019)
NAPRAWIONO: Część użytkowników doświadczyła problemów z eksportem danych po poprzedniej aktualizacji.
ZMIENIONO: Dodano obsługę jednostek długości jardów i stóp dla pomiarów odległości dalmierzem.
ZMIENIONO: Wysokość jest obecnie prezentowana w wybranej jednostce odległości (jardy, stopy) na ekranie GPSInfo.
ZMIENIONO: usługa śledzenia – teraz edycja sesji nie jest automatycznie zamykana po naciśnięciu przycisku „Zatrzymaj śledzenie”.

1.8.5 (25-11-2019)
NAPRAWIONO: Uśrednianie pozycji – wyświetlane było drugie okno „Dodaj właściwość”, gdy operacja została anulowana i upłynął pierwotny czas.
NAPRAWIONO: Eksport CSV – gdy użyto przecinka w wartości atrybutu.
NAPRAWIONO: Niektóre serwisy WMS nie były wyświetlane poprawnie, ponieważ brakowało wymaganego parametru „serwis”.
ZMIENIONO: Wsparcie dla brytyjskiego NGR w wyszukiwarce – obecnie można wyszukiwać np. NT 34229 32184.
ZMIENIONO: Ulepszenia dla parsera NMEA i ulepszone wsparcie dla EGNOS i Galileo.

1.8.1 (17-10-2019)
NAPRAWIONO: Pole skanera kodów kreskowych – na niektórych urządzeniach aplikacja wyłączała się po zeskanowaniu kodu.
NAPRAWIONO: Wartość wysokości anteny GNSS nie była eksportowana prawidłowo w przypadku, gdy dla liczby całkowitej wprowadzono przykładowo wartość 2 zamiast 2.00.

1.8.0 (07-10-2019)
DODANO: Pola „powierzchnia” i „długość” do eksportowanych plików dla poligonów i linii.
NAPRAWIONO: Problem z serwisami WMS zawierającymi parametr map.
NAPRAWIONO: W przypadku zewnętrznego odbiornika GNSS podłączonego przez Bluetooth lub TCP, parametr prędkość nie był dostępny.

1.7.3 (28-08-2019)
NAPRAWIONO
: Problem ze śledzeniem urządzeń SxBlue po połączeniu za pomocą SxBlue Toolbox.

1.7.1 (12-08-2019)
NAPRAWIONO: Nagrywanie śladu nie działało zgodnie z oczekiwaniami dla zewnętrznego GNSS (połączenie Bluetooth lub TCP).
NAPRAWIONO: Dla zewnętrznej konstelacji GNSS typ satelitów był zawsze ustawiony na GPS.

1.7.0 (17-07-2019)
DODANO: Opcja włączenia pola CREATE_DATE i UPDATE_DATE dla warstwy. Aby ją uaktywnić, edytuj warstwę i włącz opcję. Po włączeniu pola są automatycznie wypełniane po utworzeniu lub aktualizacji rekordu. Użytkownicy nie mogą ręcznie zaktualizować tych pól.
ZMIENIONO: Możliwość ustawienia 0 w odstępach czasu nagrywania ścieżki. Po wybraniu 0, interwał śledzenia nie jest ograniczony i powinien rejestrować wszystkie dostępne pozycje z urządzenia GPS.
NAPRAWIONO: Usunięto drobne błędy.

1.6.5 (20-05-2019)
DODANO: Możliwość dołączenia współrzędnych x, y, z dla warstw rzutowanych lub szerokości, długości i wysokości dla warstw w systemie odniesienia WGS84, jako oddzielnych pól / kolumn w eksportowanych plikach lub bazie danych PostgreSQL.
DODANO: Dedykowany przełącznik dla odbiornika GNSS typu SXBlue pozwalający na wykorzystanie pozycji pozyskanej z aplikacji SxBlue Toolbox.
DODANO: Sekcję Podziękowania w menu Ustawienia.
ZMIENIONO: Zaktualizowano tłumaczenie dla holenderskiej wersji językowej.
NAPRAWIONO: Usunięto drobne błędy.

1.5.5 (29-04-2019)
NAPRAWIONO: Wysokość anteny nie została poprawnie zastosowana.

1.5.0 (07-04-2019)
DODANO: Zgodność aplikacji z klientem Mapit NTRIP.
DODANO: Okno z umową określającą warunki licencji przy pierwszym uruchomieniu aplikacji.
DODANO: Możliwość usunięcia bazy danych geopackage z poziomu aplikacji, przy wykorzystaniu menu kontekstowego zaznaczonej bazy.
NAPRAWIONO: Wyświetlanie prędkości i wysokości na mapie nie działało zgodnie z założeniami.
NAPRAWIONO: Wyświetlanie dokładności i jakości pozycji GPS na mapie nie działało zgodnie z założeniami.

1.4.0 (10-03-2019)
DODANO: Metoda domiarów kątowych – możliwość włączenia w menu Ustawienia ->Pomiar.
DODANO: Możliwość zablokowania wygaszacza ekranu w menu Ustawienia ->Ustawienia ogólne.
DODANO: Możliwość eksportu plików SHP jako geometrii 2D – menu Ustawienia -> Pozostałe ustawienia.
DODANO: Obsługa $PNVGSDP – komunikat NMEA zawierający informacje RMS dla urządzeń NVS, np. NV08C-RTK
DODANO: Możliwość skopiowanie do schowka współrzędnych geograficznych przez tapnięcie na nich palcem.
ZMIENIONO: Poprawki w tłumaczeniu dla polskiej wersji językowej.

1.3.7 (05-03-2019)
POPRAWIONO: Poprzednia aktualizacja wpłynęła niekorzystnie na proces importu plików SHP. Bieżąca poprawka usuwa problem.
NAPRAWIONO: Dla pól połączonych ze skanerem kodów kreskowych, nie pojawiała się wartość domyślna.
NAPRAWIONO: Drobne poprawki w tłumaczeniu dla polskiej wersji językowej.

1.3.5 (01-03-2019)
DODANO: KML – import/eksport
DODANO: CSV – import/eksport (import wyłącznia dla danych typu PUNKT zawierających pola Szerokość/Długość geograficzna).
DODANO: GPX – import/eksport.
DODANO: DXF – eksport.
DODANO: Możliwość przeciągania obiektów typu PUNKT do nowej lokalizacji. Istnieje możliwość zablokowania tej funkcjonalności w ustawieniach menu Pozostałe ustawienia.
DODANO: Wyświetlanie informacji o powierzchni i obwodzie lub długości w oknie edycji obiektu.
ZMIENIONO: Możliwość wysyłania bazy danych GeoPackage do FTP/SFTP.
NAPRAWIONO: nie można dodać WMS bez opisu usługi.
NAPRAWIONO: Inne drobne poprawki i ulepszenia.

1.3.2 (21-02-2019)
POPRAWIONO:
Poprzednia aktualizacja wprowadziła kilka błędów związanych z edycją obiektów, które obecnie usunięto.

1.2.5 (20-02-2019) 
DODANO: Holenderska wersja językowa.
DODANO: Możliwość eksportu do KML i CSV.
DODANO: Możliwość ustawienia początkowego ID obiektu.
ZMIENIONO: Ulepszenia w edytcji geometrii (geometrie wieloelementowe).
ZMIENIONO: Zwiększono zakres czasu i odległości dla ustawień śledzenia.
NAPRAWIONO: Niektóre usługi WMS nie były poprawnie wyświetlane.
NAPRAWIONO: Nazwa pierwszego obiektu była ustawiana na 0. Obecnie 1.
NAPRAWIONO: Inne drobne poprawki.

1.2.0 (08-02-2019)
DODANO
: Eksport/import danych do/z FTP/SFTP.
DODANO: Możliwość bezpośredniego eksportu do bazy danych PostgreSQL (tworzenie/dołączanie tabeli).
DODANO: Możliwość eksportu/importu zestawu atrybutów do/z FTP/SFTP oraz Dropbox.
DODANO: Możliwość edycji współrzędnych dla punktu.
DODANO: Możliwość dodania załącznika do obiektów w postaci nagrania audio.
DODANO: Francuska wersja językowa.

1.1.1 (30-01-2019)
DODANO: Hiszpańska wersja językowa.
DODANO: Niemiecka wersja językowa.
DODANO: Możliwość dodawania załączników (zdjęcia, nagrania wideo) podczas dodawania/edycji obiektów.
DODANO: Możliwość ustawienia domyślnego prefiksu dla nowego obiektu w menu Ustawienia ->Pozostałe ustawienia. Pole Nazwa musi istnieć w tabeli warstwy. Numeracja dla nowych obiektów będzie automatycznie zwiększana.

1.0.8 (17-01-2019)
DODANO: Możliwość usuwania pól warstwy.
DODANO: Możliwość włączania korekty wysokości geoidy w Ustawieniach Pomiaru za pomocą lokalnych lub niestandardowych siatek geoidy.
ZMIENIONO: Ulepszono eksport do pliku typu shapefile – teraz typy pól będą pasować do typów pól warstwy GeoPackage.

1.0.7 (13-01-2019)
DODANO: Możliwość dołączania statystyk GNSS takich jak DOP, RMS, Precyzja, Liczba satelitów itp. do eksportu warstw punktowych – proszę włączyć tą opcję w menu Ustawienia -> Pomiar.
ZMIENIONO: Lepsza obsługa dla wybranych obiektów – aktualnie etykieta dla linii i poligonów wyświetlna jest w miejscu, gdzie dokonano kliknięci.
NAPRAWIONO: Import plików typu geojson – część plików nie była prawidłowo przyporządkowywana do wewnętrznego obiektu Mapit.
NAPRAWIONO: W przypadku gdy warstwa była zapisywana z nieaktywną opcją umożliwiającą wybieranie obiektów na mapie, jej status był resetowany do stanu aktywnego przy następnej edycji warstwy.

1.0.6 (11-01-2019)
ZMIENIONO: Lepsza obsługa wymaganych pól. Jeśli przy dodawaniu pola zostanie ono zdefiniowane jako wymagane (typ NOT NULL), aplikacja wymusza wprowadzenie wartości domyślnej. W przypadku jej braku, nie ma możliwości zapisania tworzonego pola.
ZMIENIONO: Import z plików typu shapefile i geojson – szybsze działanie dla dużych zbiorów danych.

1.0.5 (10-01-2019)
DODANO: Możliwość powiększania do aktywnej lub widocznej warstwy.
DODANO: Możliwość przebudowy indeksu danych przestrzennych dla wybranej warstwy – proszę skorzystać z tej funkcji w przypadku, gdy opcja „powiększenie do warstwy” nie daje spodziewanego efektu i nie wyświetla własciwego zakresu.
ZMIENIONO: Udoskonalono (przyspieszono) import z plików typu shapefile oraz geojson.
NAPRAWIONO: Wybrana mapa nie była zapamiętywana, gdy dokonywano edycji linii lub poligonu, a użytkownik przełączał się pomiędzy ekranami.

1.0.4 (09-01-2019)
DODANO: Możliwość udostępniania plików GeoPackage z poziomu aplikacji.
DODANO: Możliwość udostępniania eksportowanych zestawów atrybutów.
ZMIENIONO: Poprawiono wybór linii i poligonów na mapie.
ZMIENIONO: Mapa jest centrowana do wybranego punktu.

1.0.3 (09-01-2019)
DODANO: Import/Eksport zestawu atrybutów.
DODANO: Polska wersja językowa.
NAPRAWIONO: Wyświetlanie punktów z etykietami – niepoprawne położenie zakotwiczenia.
NAPRAWIONO: Rodzaj wybranej mapy nie był zapamiętywany w przypadku przechodzenia pomiędzy ekranami.

1.0.2 (08-01-2019)
DODANO: Wszystkie warstwy są domyślnie ustawione w taki sposób, że ich elementy mogą być wybierane na mapie. Użytkownicy mogą dokonać zmiany tych ustawień korzystając z opcji „Edycji warstwy” i wyłączając wybrane warstwy z możliwości selekcji.

1.0.0 (06-01-2019)
Pierwsze wydanie Mapit Spatial – aplikacja do zarządzania danymi w formacie GeoPackage. Obecna wersja aplikacji zawiera około 75% funkcjonalności Mapit GIS. Planujemy zaimplementować większość obecnej funkcjonalności do końca trzeciego kwartału 2019 roku. Czekamy na konstruktywne opinie.